ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Định mức cấp phối tiêu biểu đã được sử dụng tại các công trình trọng điểm

TT

Tên công trình

Xi măng

(kg)

PGK (kg)

Cát

Đá dăm (kg)

Nước

Phụ gia (lít)

Tro bay

Puzolan

1

Thủy điện Sơn La

60

170

830

1.420

145

1.55

2

Thủy điện Bản Chát

70

160

845

1.457

140

1.7

3

Thủy điện Sông Tranh 2

80

100

859

1.357

130

1.62

65

115

798

1.419

130

1.26

4

Thủy điện Sông Bung 4

80

120

783

1.382

140

2.2

60

140

775

1.359

135

1..3

5

Thủy điện Định Bình

105

140

772

1.341

122

6

Thủy điện Trung Sơn

90

110

804

1.301

145

2.0

60

140

799

1.304

104

1.4

 

Ảnh hưởng của Phụ gia trong bê tông RCC

Bê tông RCC dùng tro bay

Bê tông RCC dùng Puzolan

Tuổi 28 ngày

Tuổi 29 ngày

Tuổi 28 ngày

Tuổi 29 ngày

Khả năng chống thấm

B4

B6

B2

B2

Tính công tác

Nhỏ hơn

Lớn hơn

Cường độ kháng nén

Cao hơn

Thấp hơn

Cường độ chống kéo

Cao hơn

Thấp hơn