TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

“Tro bay Phả Lại” là sản phẩm tro bay duy nhất tại Việt Nam được Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm tro bay đạt chất lượng hợp chuẩn ASTM C618 của Hoa Kỳ.

Theo tiêu chuẩn xây dựng Hoa Kỳ, phụ gia khoáng tro bay phải có thành phần mất khí nung nhỏ hơn 6% mới đảm bảo tính an toàn khi sử dụng để thi công bê tông RCC cho các công trình đập lớn.

Với thành phần mất khí nung nhỏ hơn 6%, “Tro bay Phả Lại” là phụ gia khoáng đảm bảo độ an toàn và bền vững khi sử dụng để thi công các công trình đê đập lớn.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRO BAY PHẢ LẠI TẠI VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả

Phương pháp thử

1

Chỉ số hoạt tính cường độ, phần trăm so với mẫu đối xứng

%

ASTM C311

ASTM C109

7 ngày

%

88,8

28 ngày

%

91,1

2

Lượng nước yêu cầu, phần trăm so với mẫu đối chứng

%

95,0

ASTM C311

3

Độ nở trong Autoclave

%

0,06

ACTM C151

4

Độ mịnh trên sàng 45µm

%

28,0

Máy LS particle

Size analyser

5

MKN (LOI)

%

3,44

ASTM C311

Ẩm (Moisture)

%

0,01

6

SiO2

%

57,34

TCNB 03:2009

TCVN 7131:2002

Fe2O3

%

5,43

Al2O3

%

25,49

7

SO3

%

0,11

TCVN 6882: 2001

Hàm lượng kiềm thải sau 28 ngày- K2O- Na2O

%

0,40

0,02

Nhận xét: Mẫu tro bay kiểm tra phù hợp với mức yêu cầu kỹ thuật của lớp F-tro bay theo quy định của ASTM C618

Tro bay ẩm

Độ ẩm (W) ≤ 20%, mất khi nung (MKN) ≤ 6%Si2O + Al2 + Fe2O3 ≥ 75%; So3 ≤ 5%Chỉ số hoạt tính: 07 ngày và 28 ngày ≥ 75%Standard TCVN 6882; 6260/1997, ASTM: C618 – C311

Tro bay khô

Độ ẩm (W) ≤ 3%, mất khí nung (MKN) ≤ 6%Si2O + Al2 + Fe2O3 ≥ 75%; So3 ≤ 5%Chỉ số hoạt tính: 07 ngày và 28 ngày ≥ 75%Standard TCVN 6882; 6260/1997, ASTM: C618 – C311

Kết quả thử nghiệm 13 chỉ tiêu tro bay phả lại của công ty Bắc Sơn